CHUYÊN MỤC Số liệu, thống kê

BIỂU THỐNG KÊ HIỆN TRẠNG CÁC ĐÀI TRUYỀN THANH CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH (Tính đến 25/11/2020)

Hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh có tổng số 133 trạm truyền thanh cơ sở. Trong đó: 72 đài đang hoạt động tốt; 61 đài đang hỏng (08 đài đang nâng cấp sửa chữa theo Chương trình Mục tiêu quốc gia Xây dựng Nông thôn mới; 10 đài do huyện sửa chữa).

Thứ 6, 27/11/2020


Các trang thông tin điện tử (trang web) được cấp phép

Các trang thông tin điện tử (trang web) được cấp phép tính đến thời điểm 28/08

Thứ 6, 28/8/2020


Danh sách các trang thông tin điện tử được cấp phép

Danh sách các cơ quan, doanh nghiệp được cấp phép thiết lập trang thông tin điện tử ( trang web) tỉnh đến ngày 18/8/2020

Thứ 6, 28/8/2020

DANH SÁCH CÁC TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ (WEBSITE)TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG

Danh sách các Trang thông tin điện tử (Website) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 6, 4/10/2019


DANH SÁCH CÁC BẢN TIN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG

Danh sách các bản tin tỉnh Tuyên Quang

Thứ 6, 4/10/2019

Tổng số: 23 | Trang: 1 trên tổng số 3 trang