Năm 2020 Tuyên Quang sẽ tích hợp 277 dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 lên Cổng DVCQG

Thứ Tư, ngày 12 tháng 8 năm 2020 - 15:33


Ngày 7/8/2020, UBND tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Quyết định Phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của tỉnh thực hiện tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020. Theo đó, trong quý III và IV năm 2020, tỉnh Tuyên Quang sẽ tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia (DVCQG) 155 dịch vụ công trực tuyến mức 3 và 122 dịch vụ công trực tuyến mức 4.

Cán bộ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính Sở Kế hoạch và Đầu tư
giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp. Ảnh: Báo Tuyên Quang

Trong tổng số 155 dịch vụ công trực tuyến mức 3 của Tuyên Quang sẽ được tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia trong năm nay, có 152 dịch vụ công cấp tỉnh, 2 dịch vụ công cấp huyện và 1 dịch vụ công cấp xã.

Toàn bộ 122 dịch vụ công trực tuyến mức 4 được Tuyên Quang lên kế hoạch tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia trong năm 2020 đều là dịch vụ công thực hiện ở cấp tỉnh.

Theo kế hoạch, việc tích hợp 277 dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 của tỉnh Tuyên Quang lên Cổng dịch công quốc gia được thực hiện trong 2 quý cuối năm 2020. Trong đó, có 97 dịch vụ thuộc thẩm quyền của các Sở: Y tế, Xây dựng, VHTT&DL, Giao thông vận tải sẽ được đưa lên Cổng trong quý IV; 180 dịch vụ của các sở, ngành khác dự kiến hoàn thành ngay trong quý III.

Ngoài ra, tại danh mục mới công bố, UBND tỉnh Tuyên Quang cho biết, trong năm 2020, sẽ nâng cấp 141 dịch vụ công trực tuyến mức 3 lên mức 4, trong đó có các dịch vụ: Báo cáo tai nạn lao động của người sử dụng lao động; Khai báo tai nạn lao động; Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam; Cấp, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật; Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất…

Sở TT&TT Tuyên Quang được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan thực hiện việc tích hợp các dịch vụ công mức 3, 4 của tỉnh lên Cổng dịch vụ công quốc gia đảm bảo đúng thời gian.

Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan thực hiện tích hợp, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của tỉnh Tuyên Quang lên Cổng dịch vụ công Quốc gia theo đúng thời gian quy định.

Các Sở, ban, ngành có trách nhiệm phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thực hiện tái cấu trúc quy trình, đơn giản hóa các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của mình (ở cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã) tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng.

PV