Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh; Luật Dân quân tự vệ và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Thứ Hai, ngày 25 tháng 6 năm 2018 - 15:15+ Luật Dân quân tự vệ được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 23 tháng 11 năm 2009
+ Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 1/6/2010 của Chính phủ Quy định định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ
+ Luật Giáo dục Quốc phòng và An ninh được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2013
+ Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/2/2014 của Chính phủ Quy định định chi tiết và biện pháp thi hành Luật giáo dục quốc phòng và an ninh
+ Hướng dẫn số 90/HD-HĐGDQPAN ngày 31/5/2016 của Hội dồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh Trung ương về Danh mục đối tượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh

Tổng số: 0 | Trang: 1 trên tổng số 0 trang  

Xem tin theo ngày:   / /