Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh; Luật Dân quân tự vệ và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Thứ Hai, ngày 25 tháng 6 năm 2018 - 15:15+ Luật Dân quân tự vệ được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 23 tháng 11 năm 2009
+ Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 1/6/2010 của Chính phủ Quy định định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ
+ Luật Giáo dục Quốc phòng và An ninh được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2013
+ Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/2/2014 của Chính phủ Quy định định chi tiết và biện pháp thi hành Luật giáo dục quốc phòng và an ninh
+ Hướng dẫn số 90/HD-HĐGDQPAN ngày 31/5/2016 của Hội dồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh Trung ương về Danh mục đối tượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninhIn bài viết Gửi phản hồi Gửi Email Lượt xem: 4.850 views


Tổng số: 0 | Trang: 1 trên tổng số 0 trang  

Xem tin theo ngày:   / /