Đến tháng 3/2019, Sở TTTT đã giải quyết
100,0%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 23/03/2019 - 23:19
Đến tháng 3/2019, Sở TTTT đã trao đổi
0
văn bản giữa 7 đơn vị. Cập nhật:23/03/2019 - 23:19