Đến tháng 8/2020, Sở TTTT đã giải quyết
100,0%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 14/08/2020 - 08:35
Đến tháng 8/2020, Sở TTTT đã trao đổi
0
văn bản giữa 7 đơn vị. Cập nhật:14/08/2020 - 08:35