Đến tháng 11/2018, Sở TTTT đã giải quyết
100,0%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 14/11/2018 - 02:53
Đến tháng 11/2018, Sở TTTT đã trao đổi
0
văn bản giữa 7 đơn vị. Cập nhật:14/11/2018 - 02:53