Đến tháng 1/2020, Sở TTTT đã giải quyết
100,0%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 18/01/2020 - 07:02
Đến tháng 1/2020, Sở TTTT đã trao đổi
0
văn bản giữa 7 đơn vị. Cập nhật:18/01/2020 - 07:02