Đến tháng 7/2021, Sở TTTT đã giải quyết
100,0%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 31/07/2021 - 15:21
Đến tháng 7/2021, Sở TTTT đã trao đổi
0
văn bản giữa 7 đơn vị. Cập nhật:31/07/2021 - 15:21