Đến tháng 4/2021, Sở TTTT đã giải quyết
100,0%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 13/04/2021 - 22:54
Đến tháng 4/2021, Sở TTTT đã trao đổi
0
văn bản giữa 7 đơn vị. Cập nhật:13/04/2021 - 22:54