Đến tháng 1/2021, Sở TTTT đã giải quyết
100,0%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 19/01/2021 - 14:59
Đến tháng 1/2021, Sở TTTT đã trao đổi
0
văn bản giữa 7 đơn vị. Cập nhật:19/01/2021 - 14:59