Đến tháng 2/2020, Sở TTTT đã giải quyết
100,0%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 26/02/2020 - 22:23
Đến tháng 2/2020, Sở TTTT đã trao đổi
0
văn bản giữa 7 đơn vị. Cập nhật:26/02/2020 - 22:23